פעילות בתחום הפורקס בצילה של רגולציה גלובלית מאסיבית

עם השנים התפתחו בעולם זירות מסחר נוספות על הבורסות המוסדרות - 
כך הפכה פעילות בינלאומית בתחום הסחר במט"ח ובנגזריו, לפופולרית יותר ויותר בקרב אנשי עסקים ישראלים.
 
פעילות בזירות מסחר אלה מוכרת כפעילות Over-the-Counter (להלן: "OTC"). לאמתו של דבר, פעילות ה-OTC התפתחה לאין שיעור במהלך העשור האחרון, עד כי במדינות רבות היקף פעילותה עלה אף על היקף הפעילות המתבצעת בבורסות המוסדרות עצמן. בישראל, מתקיימת פעילות ענפה בסחר במט"ח ובנגזריו המתבצעת במתכונת OTC, מרביתה מתבצעת על ידי הבנקים ואגב כך מפוקחת על ידי בנק ישראל באמצעות המפקח על הבנקים, אלא שבנוסף לפעילות זו, פועלות בישראל זירות המאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי זירות חוץ בורסאיים (דילרים) הסוחרים בנכסים פיננסיים שונים (נגזרי מט"ח, אופציות בינאריות, מדדים, סחורות וכו'). מטבע הדברים, הופעתן של זירות אלו הנה תולדה של התפתחות האינטרנט המהווה קרקע נוחה לקיום מסחר אלקטרוני.
 
התקנות לניירות ערך 
כחלק ממגמה גלובלית, ולאחר שנים רבות בהן פעל הענף במדינות רבות באופן חופשי וללא פיקוח, יותר ויותר מדינות פעולות בימים אלו לטובת הפעלת רגולציות מחמירות שיהא בהן כדי להגביר במידה רבה את הפיקוח על הענף. הנושא לא חמק מעיניו של המחוקק בישראל, והשנה אישרה ועדת הכספים בכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד-2014. נוסיף ונדגיש כי על פי הדין העכשווי הנוהג, כל זירה הסוחרת בישראל בנייר ערך, מכל סוג שהוא, לרבות כלל המכשירים הפיננסיים, חסה תחת הוראות התקנות. מצב דברים זה זוכה לחומרת תוקף אם לוקחים בחשבון כי הוראות התקנות יכול ויהיו רלוונטיות גם לעניין הוראות הנוגעות לעבירות של מידע פנים, תרמית וכיו"ב. בתוך כך, גופים המבקשים לפעול בתחום ה-OTC בישראל, יחויבו מניה וביה בקבלת רישיון מאת הרשות לניירות ערך לצורך פעילותם. ברישיון יצוינו תחומי הפעילות בהם יהיו רשאים לעסוק, ואף יפורטו המשקיעים מולם יורשו לפעול. כמו כן, במסגרת הרישיון שיונפק, יוגדרו, אפריורית, ניירות הערך בהם יותר לסוחר לסחור.
 
התנאים לקבלת רישיון
כתנאי מקדמי לקבלת הרישיון, גופים המבקשים לפעול בענף ידרשו להוכיח איתנות פיננסית בעזרת קיום הון עצמי מזערי, פיקדון ונכסים נזילים. כמו כן ידרשו גופים אלו להחזיק בביטוח מתאים ולעמוד בתנאים שייקבעו את אופן הטיפול בכספי לקוחותיהם. כחלק אינטגראלי מהמעוגן בתקנות, יוטלו על גופים המבקשים לעסוק בתחום חובות שמטרתן מזעור השפעת ניגודי עניינים בין הגורם העסקי לבין לקוחותיו. כמו כן, יוטלו על גופים אלו חובות דיווח לציבור ולרשות, בין השאר בכדי להשתית עליהן מערכת רגולציה מוסדרת. אין חולק כי החלת הרגולציה במתכונתה הנוכחית בישראל, הביאה אנשי עסקים ישראלים רבים לצאת ולאתר יעדים חדשים בעולם שיכול ויהיו נוחים ותואמים יותר למידותיהם ולאופי פעילותם, מקל וחומר כאשר קהל יעדם, במרבית המקרים, הנו רב לאומי, מרביתו ככולו אינו ישראלי כלל וכלל.    
 
אנו במשרדי דורון, טיקוצקי ושות' מקדישים שעות ארוכות הן לטובת לימוד התקנות עבור אנשי עסקים המבקשים להמשיך ולפעול מישראל, והן לטובת מעקב אחר השינויים הרגולטוריים המתחוללים בזירה הגלובלית, הכול מתוך שאיפה להעניק ליווי צמוד ומושכל בהקמת פלטפורמות בינלאומיות בתחום, תוך צמצום החששות האינהרנטיים לענף. בתוך כך, מציע משדרנו ליווי צמוד לקהל לקוחותיו המבקש להשתלב בתחום, החל ממתן מידע כללי עדכני, דרך סיוע בחיבור עם כורמים בעלי שם בתחום וכלה בבחירת מדינת היעד האופטימאלית לפעילות, בהתחשב בשיקולים כלכליים ובשיקולים פיסקאליים כאלו ואחרים.

For information

Leave details

Proffesional Info

HOW TO OBTAIN ROMANIAN CITIZENSHIP

In the last years more and more Israeli citizens wish to regain their lost Romanian citizenship or to gain it relying on their Romanian born ancestors' rights.

Villa in Tartasesti, 30 km from Bucharest

Villa loactaed in Tartasesti, Dambovita county, 30 km away from Bucharest, perfect for holidays or weekends. Tartasesti is a small town located in Dambovita county, 30 km away form Bucharest, in a quiet place, far away from the crowd of the city. The location is perfect for leisure activities especially during holidays or weekends.

How to levy money owed to you in Romania?

In terms of commercial debt recovery, the Romanian law stipulates several procedures, depending on the debt instrument that the creditor has.

Registration for newsletter - tax, capital and more

Please fill details